Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE

„Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE – 
program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku powyżej 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”.

SZANSA NA ZDOBYCIE NOWYCH KWALIFIKACJI I PRACY

Ten projekt jest dla Ciebie, jeżeli:

 • nie masz pracy i nie jesteś zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna;
 • masz 30 lat i więcej;
 • mieszkasz na terenie Specjalnej Strefy Włączenia w województwie zachodniopomorskim;
 • jesteś w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (masz więcej niż 50 lat lub jesteś kobietą, osobą niepełnosprawną, osobą o niskich kwalifikacjach).

Biorąc udział w projekcie otrzymasz:

 • indywidualne doradztwo zawodowe – podczas spotkań zostanie wyznaczony cel oraz etapy jego osiągnięcia, tj. dobór instrumentów w ramach dalszej ścieżki udziału w projekcie spójnie z potrzebami twoimi i rynku pracy;
 • indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy– podczas spotkań zostaną przeprowadzone indywidualne rozmowy, nastąpi weryfikacja kryteriów poszukiwania ofert pracy, aktywne pozyskiwanie i udostępnianie ofert (dopasowanie profilu zawodowego – twojego i pracodawców), pobudzanie do samodzielnego działania i poszukiwań, motywowanie do uzupełnienia kwalifikacji, monitorowanie aktywności w ww. zakresie;
 • indywidualne i kompleksowe wsparcie Trenera Pracy – jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, w ramach tego wsparcia uzyskasz pomoc w formalnościach dotyczących zatrudnienia, w adaptacji do nowych warunków pracy; Trener pomoże Ci również w przygotowaniach do powrotu/wejścia w środowisko pracy;
 • poradnictwo zawodowe –  w ramach tej formy wsparcia zostanie przeprowadzona indywidualna analiza przyczyn i alternatyw rozwiązania twojego problemu zawodowego, weryfikacja możliwości uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji, planowanie rozwoju zawodowego. W ramach spotkań uzyskasz także pomoc w przygotowaniu do nowego zawodu, a także określisz swój potencjał, motywację, potrzeby i wartości. Profesjonalny doradca przeprowadzi z tobą również diagnozę istotnych na rynku pracy kompetencji;
 • kursy i szkolenia nadające kwalifikacje –  specjalnie dla ciebie zostaną dobrane kursy/szkolenia umożliwiające nabycie/podniesienie/zmianę kwalifikacji zawodowych na podstawie twoich indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Nie musisz martwić się o koszty – zarówno sam kurs/szkolenie, w tym ubezpieczenie NNW, badania, egzaminy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zostaną w pełni sfinansowane ze strony beneficjenta. W ramach kursu otrzymasz również stypendium szkoleniowe, a także zwrot kosztów dojazdów oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem;
 • płatne staże zawodowe – ich organizacja ma na celu nabycie praktycznych umiejętności na rynku pracy;
 • stypendia (w ramach kursu oraz stażu), badania lekarskie, ubezpieczenia NNW, zwrot kosztów dojazdu, kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną;
 • dodatek relokacyjny – będzie stanowił UZUPEŁNIENIE WSPARCIA w sytuacji, gdy będziesz miał problem z uzyskaniem zatrudnienia w miejscu zamieszkania.

Tylko od Ciebie zależy, co wybierzesz – oferujemy ponad 50 różnych ścieżek rozwoju.

Przykładowe kursy i szkolenia:

 • operator maszyn CNC,
 • spawacz,
 • masażysta,
 • technologie informacyjno-telekomunikacyjne,
 • cukiernik

Twoje korzyści z uczestnictwa w projekcie to:

 • darmowe uczestnictwo w szkoleniach i kursach umożliwiających zdobycie kwalifikacji;
 • 3-miesięczny płatny staż zawodowy;
 • ustalenie z doradcą zawodowym indywidualnej ścieżki dalszego rozwoju;
 • indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy;
 • wsparcie Trenera Pracy dla osób niepełnosprawnych
 • profesjonalna diagnoza Twoich kompetencji i predyspozycji zawodowych;
 • opłacone  badania lekarskie;
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania szkoleń, kursów i staży zawodowych;
 • dogodne i indywidualnie ustalane terminy realizacji spotkań;
 • zwrot kosztów dojazdu na spotkania w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, kursów, szkoleń i staży
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci na staże i kursy.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

WYPEŁNIJ NASZ FORMULARZ dostępny na stronie internetowej www.kompass-consulting.pl/ku-karierze lub w biurze przy ul. Sienkiewicza 19 w Kołobrzegu I ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU

KONTAKT: