Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

W rodzinie siła!

Gmina Borne Sulinowo zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „W rodzinie siła!” nr  RPZP.07.06.00-32-K024/20

Partnerem wiodącym projektu jest Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych,  ul. Kminkowa182 E/2 62-064 Plewiska natomiast na terenie naszej gminy projekt jest realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

W Gminie Borne Sulinowo w projekcie weźmie udział 38 rodzin: w tym 44 rodziców i 49 dzieci.

Kryteria obowiązkowe  kwalifikujące do wzięcia udziału w projekcie (należy spełnić wszystkie kryteria łącznie):

 1. zamieszkiwanie na terenie Gminy Borne Sulinowo
 2. rodzina kandydata/ki przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
 3. kandydat/ka wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia.
 4. spełnienie  przesłanek o zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób / rodzin, tj.:
  1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 176);
  3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.);
  4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z z 2018 r. poz. 969);
  5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.);
  6. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; tj. osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
  7. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
  8. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (osoby niesamodzielne) – osoby, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
  9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  10. osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
  11. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem.

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny – uproszczony

Więcej informacji na temat projektu i udziału w nim uzyskać można  telefonicznie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie  pod nr telefonu  94 37 331 83, 94 71 127 13, 94 37 496 23 wew. 26, 28, 27 (pracownicy socjalni)


Łubowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że od listopada 2021 r. uruchomiono w Świetlicy Wiejskiej w Łubowie zajęcia animacyjne dla dzieci zakwalifikowanych do udziału w Projekcie „W rodzinie siła!”

Zajęcia odbywać się będą w następujących terminach:

 • poniedziałek 13:00 – 16:00
 • piątek 14:00 – 17:00
 • sobota 12:00 – 16:00

Zapraszamy do udziału.


Informacja dotycząca trwałości rezultatów projektu W rodzinie siła!

W związku z zakończeniem  z dniem 30.11.2023 roku realizacji projektu W rodzinie siła! RPZP. 07.06.00-32-K024/20 realizator – Gmina Borne Sulinowo zapewnia  w okresie 2 lat od zakończenia realizacji projektu, tj. do 31.10.2026 roku  trwałość miejsc świadczenia usług wsparcia rodziny w ilości 15 miejsc.