Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
EDYCJA 2023

DOFINANSOWANIE: 386 930,88 zł
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI:  386 930,88 zł

 

Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”– edycja 2023

 – Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Gmina Borne Sulinowo przystąpiła do realizacji ww. Programu uzyskując środki finansowe na jego realizację w wysokości 386.930,88 zł.

Zadanie realizowane jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, który ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy składać do 20 stycznia 2023 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenia równoważne z wymienionymi),

mieszkających na terenie Gminy Borne Sulinowo.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 1. Karta zgłoszenia do Programu.
 2. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 3. Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta.
 4. Podpisane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 5. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez wskazanego kandydata na asystenta warunków wymaganych dla osoby świadczącej usługi asystenckie odnośnie do posiadania odpowiednich kwalifikacji lub doświadczenia.

Załączniki do pobrania:

Ważne!

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Asystentem nie może być członek rodziny uczestnika, za którego uznaje się wstępnych (rodziców, dziadków, itd.), zstępnych (dzieci, wnuki, itd.), małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie jednego z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2 (posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2 może być udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym).

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 8 Programu, finansowane ze środków publicznych.

Komplet dokumentów należy składać do 20 stycznia 2023 r.

 • bezpośrednio do Biura Obsługi Interesantów (pokój nr 3-parter) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ul. Lipowa 6, 78-449 Borne Sulinowo.
 • za pośrednictwem poczty na adres j.w.
 • na adres e-mail: pomoc@bornesulinowo.pl
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – skrytka ePUAP: /MGOPS_BorneSulinowo/SkrytkaESP

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu.

Przewidywana liczba uczestników Programu, na które Gmina Borne Sulinowo uzyskała dofinansowanie to 16 osób, w tym:

 • 12 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • 4 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Po 20 stycznia 2023 r. nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępności środków finansowych na ten cel w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 94 37 331 83 wew. 28, 26, 27 (pracownicy socjalni).

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 ze zm.).

Zapraszamy do udziału w Programie