Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
EDYCJA 2023

DOFINANSOWANIE: 386 930,88 zł
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI:  386 930,88 zł

 

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”– edycja 2023 to Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego realizowany w Gminie Borne Sulinowo przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenia równoważne z wymienionymi),

mieszkających na terenie Gminy Borne Sulinowo.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 • Karta zgłoszenia do Programu.
 • Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 • Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta.
 • Podpisane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie przez wskazanego kandydata na asystenta warunków wymaganych dla osoby świadczącej usługi asystenckie odnośnie do posiadania odpowiednich kwalifikacji lub doświadczenia.

Załączniki do pobrania:

Ważne!

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Asystentem nie może być członek rodziny uczestnika, za którego uznaje się wstępnych (rodziców, dziadków, itd.), zstępnych (dzieci, wnuki, itd.), małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie jednego z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2 (posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2 może być udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym).

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 8 Programu, finansowane ze środków publicznych.

Więcej informacji:

www.gov.pl