Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
NA LATA 2019-2023

DOFINANSOWANIE: 208 000,00 zł
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 260 000,00 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie  na podstawie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz Uchwały nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 realizuje pomoc dla osób potrzebujących wsparcia w formie posiłków, produktów żywnościowych bądź pomocy pieniężnej.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.
W przypadku:

  • osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi: 776 zł x 150%= 1164,00 zł
  • osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi : 600 zł x 150% = 900 zł

Koszt realizacji całego programu na rok 2022 zaplanowano w kwocie: 260.000,00 zł

  •  tego w ramach środków własnych: 52.000,00 zł
  • z dotacji celowej budżetu państwa: 208.000,00 zł