Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”
EDYCJA 2023

DOFINANSOWANIE: 48 666,24 zł
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI:  48 666,24 zł

 

Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gmina Borne Sulinowo przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”, który finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zadanie jest realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym) poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, a także zapewnić czas na odpoczynek i regenerację.

Z usług opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać w 2023 roku 5 opiekunów osób niepełnosprawnych, z tego 1 opiekun dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności oraz 4 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Maksymalna liczba bezpłatnych godzin opieki wytchnieniowej dla jednej osoby w ciągu roku to 240 godzin. Usługi te będą mogły być realizowane przez pięć dni w tygodniu, w godzinach 6.00 – 22.00. 

Osoba niepełnosprawna lub członkowie rodzin czy opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mają zagwarantowaną możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej. Istotne jest, aby taka osoba spełniała przynajmniej jeden z warunków:  posiadała dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub posiadała co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu, itp. (posiadanie doświadczenia powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym).

Opieka wytchnieniowa świadczona w ramach pobytu całodobowego w ośrodku lub placówce gwarantującej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym może być realizowana w ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu, w ośrodku czy placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody lub w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię powiatu realizującego Program. Usługę całodobowej opieki wytchnieniowej  Gmina Borne Sulinowo zapewni na terenie powiatu szczecineckiego w podmiocie zapewniającym całodobową opiekę. Z takiej formy wsparcia będzie mogło skorzystać w bieżącym roku – zgodnie z pozyskanymi środkami z Programu 3 dorosłe osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Osoba będzie mogła spędzić w placówce maksymalnie 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

  1. Karta zgłoszenia do Programu.
  2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
  3. Podpisane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
  4. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez wskazanego kandydata  warunków wymaganych dla osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej odnośnie do posiadania odpowiednich kwalifikacji lub doświadczenia.

Załączniki do pobrania:

Ważne! W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są nieodpłatnie.

Przy przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będą uwzględniane potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną, wymaga wysokiego poziomu wsparcia lub stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego lub internatu.

Więcej informacji:

www.gov.pl