Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

Poradnik – jak podpisać dokument podpisem elektronicznym

Jak prawidłowo podpisać podpisem elektronicznym (profilem zaufanym) wniosek o dodatek węglowy, dodatek osłonowy lub  inne pismo  i przesłać do urzędu.

Zgodnie z art. 2 ust. 13 i 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek o dodatek węglowy, podobnie jak wniosek o dodatek osłonowy, można złożyć na skrzynkę podawczą tut. Ośrodka pod adresem /MGOPS_BorneSulinowo/SkrytkaESP .

Należy jednak pamiętać, że dołączony do „Pisma ogólnego do urzędu” (które zostanie podpisane profilem zaufanym wnioskodawcy) skan własnoręcznie wypełnionego i podpisanego wniosku nie jest prawidłowo podpisanym i złożonym wnioskiem o dodatek węglowy (odpowiednio o dodatek osłonowy). Skan wniosku nie zawiera bowiem podpisu elektronicznego – nie jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. Takie uwierzytelnienie zawierać będzie bowiem jedynie pismo przewodnie do urzędu, a nie załącznik do tego pisma, który stanowić będzie ww. wniosek.

Poniżej zamieszczamy propozycję, jak prawidłowo wypełnić, uwierzytelnić profilem zaufanym i przesłać na skrzynkę podawczą naszego Ośrodka wniosek o dodatek węgłowych (odpowiednio inny wniosek).

Krok 1. Pobierz interaktywny wniosek o dodatek węglowy w formacie PDF. Edytuj pobrany plik na swoim komputerze (do otwarcia pliku niezbędny jest program np. darmowy Adobe Reader, wniosek do pobrania poniżej).

Krok 2. Wypełnij formularz wniosku uzupełniając odpowiednie pola (dane wnioskodawcy, członków gospodarstwa domowego, w przypadku wypłaty dodatku na konto bankowe – wskaż numer rachunku oraz dane właściciela rachunku, wskaż jedno główne źródło ogrzewania, zasilane paliwem stałym, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, w pkt 4 zaznacz odpowiednio w jakim budynku mieszkasz, wstaw miejscowość i datę wypełnienia wniosku). Pamiętaj – zapoznaj się z treścią wniosku i zamieszczonych w nim oświadczeń – informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 

Tak wypełniony wniosek zapisz na swoim dysku.

Krok 3. Korzystając ze strony https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/ podpisz profilem zaufanym swój wniosek.

W tym celu kliknij w baner „Start”. Następnie wskaż jedną z opcji określając rodzaj pliku (dla dokumentu w formacie pdf jest to druga pozycja). Wybierz „Dalej”, następnie „Podpisz lub sprawdź dokument pdf”, dalej „Wybierz dokument z dysku” i wyszukaj na swoim dysku zapisany wcześniej wypełniony wniosek o dodatek węglowy. Po jego wczytaniu pojawi się przycisk „Podpisz”. Zostaniesz przeniesiony na stronę logowania Epuap. Po zalogowaniu będziesz mógł podpisać swój wniosek profilem zaufanym.

Po tym otrzymasz informację „Twój dokument został poprawnie zapisany”. Poniżej znajdziesz przycisk „Pobierz” – zapisz podpisany wniosek na swoim dysku (po jego otwarciu, w prawym górnym rogu znajdzie się informacja o podpisaniu dokumentu profilem zaufanym).

Pozostaje przesłać wniosek do skrzynkę podawczą naszego Ośrodka.

Krok 4. Zaloguj się do portalu ePUAP, wybierz z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, zaadresuj pismo wyszukując w książce adresowej nasz Ośrodek, dołącz jako załącznik podpisany profilem zaufanym wniosek o dodatek węglowy (zwróć uwagę aby nie był to ten wniosek, który zapisałeś jak wniosek do podpisu). Wyślij pismo z załącznikiem.

Pamiętaj: podając we wniosku o dodatek węglowy adres e-mail, na ten adres otrzymasz informację o przyznaniu dodatku. W przypadku, gdy nie podasz adresu e-mail, informację o przyznaniu dodatku możesz odebrać osobiście w naszym Ośrodku – nieodebranie tej informacji nie ma wpływu na wypłatę dodatku węglowego.