Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

Dodatek węglowy

DODATEK WĘGLOWY – informacje ogólne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że jest podmiotem zajmującym się przyjmowaniem wniosków, weryfikacją i wypłatą dodatków węglowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

DODATEK WĘGLOWY – CO TO JEST I KTO MOŻE GO OTRZYMAĆ?

Dodatek węglowy to jednorazowe, bezzwrotne wsparcie pieniężne w wysokości 3000. zł dla gospodarstw domowych, mające wspomóc przy zakupie opału. Przeznaczone jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego), wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek przysługuje pierwszej osobie z gospodarstwa domowego, która złoży wniosek. Wniosek powinien zawierać wszystkie dane i informacje niezbędne do dokonania weryfikacji, zgodnie z kryteriami ustawowymi tj.: imię, nazwisko, PESEL, dane członków gospodarstwa domowego oraz numer rachunku bankowego do przelewu dodatku.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

W Gminie Borne Sulinowo wniosek można złożyć:

 1. Osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, znajdującym się przy ul. Lipowej 6 w Bornem Sulinowie pok. nr 3 (parter) oraz pok. nr  11, 1 i 2 w godzinach:
  • poniedziałek – środa: 7.30 – 15.00,
  • czwartek: 7.30 – 17.00,
  • piątek: 7.30 – 13.00.
   albo wrzucając wypełniony druk wniosku do urny podawczej na parterze przy wejściu do budynku (od strony parkingu – wejście dla osób niepełnosprawnych).
 2. Listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
 3. Elektronicznie na skrytkę ePUAP /MGOPS_BorneSulinowo/SkrytkaESP – wówczas wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić profilem zaufanym.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji ale będzie następowało na podstawie pisemnej informacji przekazanej na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej- o ile został wskazany. Jeżeli adres poczty elektronicznej nie zostanie wskazany, informację o przyznaniu dodatku węglowego należy odebrać osobiście w MGOPS , ul. Lipowa 6.

Decyzja administracyjna będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego).

DO KIEDY?

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r. Uwaga! Wnioski złożone po tym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.


Uwaga – zmiany w dodatkach węglowych

UWAGA: W wyniku prac przeprowadzonych w Parlamencie RP uchwalona została ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, w ramach której z inicjatywy Senatorów RP wprowadzono przepisy nowelizujące ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Nowe przepisy zaproponowane i uchwalone przez Posłów i Senatorów RP przewidują m.in.:

 • Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez kilka gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem (wyjątek do zasady „jeden adres, jeden dodatek”).
 • Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe, które dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB po 11 sierpnia 2022 r., lub w ogóle nie dokonały zgłoszenia do CEEB.
 • Wprowadzenie możliwości przyznania dodatku najbardziej wrażliwym odbiorcom, bez konieczności złożenia wniosku o jego wypłatę.
 • W wybranych przypadkach, konieczność przeprowadzenia przez organy gminy wywiadu środowiskowego.
 • W wybranych przypadkach, możliwość ponownego złożenia wniosku przez wnioskodawców, którym odmówiono wypłaty dodatku.

Znowelizowane przepisy weszły w życie od 3 listopada 2022 r.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem www.gov.pl

„Zgodnie z przepisami wprowadzonymi w nowelizacji z dnia 27 października 2022 r. możliwe jest przyznanie dodatku węglowego również w przypadku, gdy funkcjonujące źródło ogrzewania (tj. działające dłużej niż 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia) zostało wpisane/zgłoszone do CEEB po 11 sierpnia 2022 r. lub wcale nie zostało wpisane/zgłoszone do CEEB. W takim wypadku konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego potwierdzającego wykorzystywanie źródła uprawniającego do otrzymania dodatku węglowego.

Na potrzeby przyznawania dodatku węglowego przyjmuje się jako zasadę, że pod jednym adresem zamieszkania znajduje się jedno gospodarstwo domowe. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 3a ustawy o dodatku węglowym, w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje kilka gospodarstw domowych, przyznany może być tylko jeden dodatek węglowy.

Niezależnie od powyższego, ustawodawca wziął również pod uwagę sytuację gospodarstw domowych, mieszkających pod jednym adresem (np. dwa domy mieszkalne na jednej posesji, pod jednym numerem miejsca zamieszkania czy budynek wielolokalowy bez wydzielonych numerów lokali), które nie dokonały wydzielenia adresu , a w związku z tym nie mogły uzyskać dodatku węglowego. W związku z tym, z inicjatywy Senatorów RP wprowadzono w ustawie z dnia 27 października 2022 r. możliwość przyznania dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych mieszkających pod jednym adresem zamieszkania.

Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania . Brak możliwości ustalenia odrębnego adresu wynikać może z obiektywnych przyczyn, jak np. ograniczone możliwości organów gminy w nadaniu odrębnego adresu w ww. terminie. Należy mieć jednak na uwadze, że w tym przypadku możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania . Trzeba mieć również na uwadze, że w takiej sytuacji dodatek może zostać przyznany w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (z którego sporządzana jest notatka służbowa). Wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu potwierdzenia, że pod jednym adresem zamieszkania znajduje się więcej niż jeden lokal mieszkalny i w lokalach tych prowadzone są oddzielne gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania uprawnia do przyznania dodatku węglowego. Tu należy wskazać, że jeżeli wykorzystywane źródło ogrzewania nie było wcześniej zgłoszone do CEEB, to gmina dokonuje jego wpisania do tej bazy z urzędu – bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji przez zarządcę/właściciela budynku.

Należy jednocześnie pamiętać, że nie można przyznać kilku dodatków węglowych dla wielu gospodarstw domowych mieszkających w jednym lokalu mieszkalnym . Tu warto wskazać, że dodatek ma służyć wsparciu rodzin – oddzielnych gospodarstw, które samodzielnie zaspokajają swoje potrzeby. O takiej samodzielności nie może być mowy w przypadku współistnienia w jednym lokalu wielu (czasami sztucznie podzielonych) gospodarstw domowych.

(…) do 1 lipca 2021 r. wprowadzono obowiązek zgłaszania źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od momentu pierwszego uruchomienia, natomiast dla budynków, które już istnieją zgłoszenie powinno zostać dokonane w terminie do 30 czerwca 2022 r. Warto wskazać, że przepisy ustawy o dodatku węglowym wyszły naprzeciw wnioskodawcom i umożliwiły ubieganie się o wypłatę dodatku, nawet w przypadku przekroczenia tego terminu, jednak nie później jednak niż do 11 sierpnia 2022 r. Wobec tego, obywatele mieli zapewniony ponad miesiąc, aby uregulować sytuację i dokonać zgłoszenia źródła, lub ewentualnie skorygować błędnie złożoną deklarację.

Mając jednak na uwadze funkcję dodatku – wsparcie najbardziej wrażliwych obywateli – ustawodawca wziął również pod uwagę sytuację gospodarstw domowych, które z różnych powodów dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania po 11 sierpnia 2022 r., bądź w ogólnie nie dokonały jego zgłoszenia . W związku z tym, z inicjatywy Senatorów RP przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. znowelizowano przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym i wprowadzono możliwość przyznania dodatków węglowych takim gospodarstwom domowym.

Zgodnie z art. 2 ust 15g ustawy o dodatku węglowym, może on być przyznany gospodarstwu, które dokonało zgłoszenia źródła do CEEB po 11 sierpnia 2022 r. lub w ogóle nie dokonało zgłoszenia takiego źródła. Wobec takich wnioskodawców, organy gminy muszą przeprowadzić wywiad środowiskowy (z którego sporządza się notatkę służbową) w celu potwierdzenia, że wykorzystywane źródło ogrzewania uprawnia do otrzymania dodatku węglowego. W takim przypadku organ z urzędu, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji, dokonuje wpisu źródła ciepła do CEEB (o ile źródło to nie było już wcześniej zgłoszone). Warto jednocześnie zauważyć, że art. 2 ust. 15g nie daje możliwości przyznania dodatku w przypadku gdy w ramach prowadzonej przez gminę weryfikacji stwierdzone zostanie, że zgłoszona do CEEB zmiana deklaracji po 11 sierpnia 2022 r. nie odpowiada stanowi faktycznemu lub jest dokonywana wyłącznie w celu nabycia prawa do dodatku (np. zmiana w CEEB kotła gazowego na kocioł na paliwo stałe, zmiana w CEEB paliwa wykorzystywanego w wpisanym już w CEEB kotle na paliwo stałe – np. z drewna na węgiel).

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, wprowadzonymi w ustawie z dnia 27 października 2022 r. wnioskodawca, któremu odmówiono wypłaty dodatku węglowego, może ponownie złożyć wniosek o jego wypłatę. Prawo do ponownego złożenia wniosku dotyczy w szczególności sytuacji, w której wydana została decyzja odmowna – zgodnie z art.2 ust. 16. Należy mieć jednocześnie na uwadze, że nie wyklucza to możliwości ponownego złożenia wniosku przez wnioskodawców, których wnioski zostały pozostawione bez rozpoznania – zgodnie z art. 2 ust. 3b”.


Więcej informacji: tel. 94 37 331 83 wew. 21, 30, 37, 23 .

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dodatek węglowy

Wniosek o dodatek węglowy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.