Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

MGOPS w Bornem Sulinowie poszukuje do pracy na zastępstwo Opiekunki

Ogłoszenie o naborze na stanowisko:

Opiekun/ka w MGOPS

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie  zatrudni na czas zastępstwa opiekunkę

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków:
  • opiekunka domowa
  • opiekunka środowiskowa
  • opiekun medyczny
  • opiekun osoby niepełnosprawnej

lub wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu Opiekun w MGOPS.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność skutecznego komunikowania się
 • umiejętność organizowania pracy w domu chorego
 • samodzielność
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej

Zakres obowiązków: W toku codziennego kontaktu z chorymi opiekunka dba o ich stan zdrowia i zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych.

Opiekunka domowa świadczy usługi różnym grupom osób, a przede wszystkim:

 1. obłożnie i ciężko chorym całkowicie samotnym,
 2. obłożnie i ciężko chorym zamieszkałym wspólnie z rodziną – wyłącznie w godzinach pracy członków rodziny,
 3. samotnym niepełnosprawnym, wymagającym opieki,
 4. innym osobom dotkniętym wypadkami losowymi.

W domach chorych opiekunka zobowiązana jest do wykonywania następujących czynności:

 1. pielęgnacyjnych
 2. gospodarczych
 3. opiekuńczych
 4. załatwiania bieżących spraw urzędowych chorego.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z informacją o wykształceniu oraz opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej własnoręcznie podpisany, w formie kwestionariusza personalnego (zał.)
 2. list motywacyjny własnoręcznie podpisany;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, kursów, dyplomy);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Opiekun (w przypadku nawiązania umowy o pracę, kandydat przed podjęciem zatrudnienia zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy);
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – klauzula informacyjna REKRUTACJA
 10. w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 11. mile widziane referencje ( dot. osób posiadających doświadczenie w pracy o podobnym charakterze.)

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. stanowisko: Opiekun,
 2. miejsce wykonywania pracy: teren miasta Borne Sulinowo,
 3. godziny pracy: dni robocze od 7:00 do 15:00

UWAGA:

Brak daty i podpisu na wymaganym dokumencie skutkować będzie jego odrzuceniem.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty pisemne wraz z dokumentami należy składać osobiście w Sekretariacie MGOPS  lub listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Lipowa 6 78-449 Borne Sulinowo

do dnia 28.02.2019 r. do godz. 17-tej (decyduje data wpływu), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: nabór na stanowisko  „Opiekunka w MGOPS – praca na zastępstwo”

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały wymaganego dopisku nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://mgops.bornesulinowo.ibip.pl/public/) oraz na tablicy informacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przy ul. Lipowej 6, 78-449 Borne Sulinowo).

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie  i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru – upowszechnienia.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bornem Sulinowie lub Zastępca Kierownika – tel. 94 37 331 83, 660 538 415.