Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Zmiana wysokości świadczeń i kryteriów dochodowych

Zmiana wysokości świadczeń i kryteriów dochodowych w pomocy społecznej od 1 października 2018 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) od 1 października 2018 r. zmianie ulegają kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń z pomocy społecznej i wyniosą:

Kryteria dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł.
 • dla osoby w rodzinie  – 528 zł.

Kwoty świadczeń z pomocy społecznej :

 • maksymalna kwota zasiłku stałego – 645 zł.
 • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego  – 308 zł.

Zmiana kryteriów dochodowych ma wpływ na uprawnienia do poszczególnych form pomocy:

 • zasiłek okresowy

Wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnej stanowi różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (701 zł.) a dochodem tej osoby.
W przypadku rodziny – stanowi różnica między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny.
Minimalna wysokość zasiłku okresowego  – 20 zł.

 • pomoc w postaci posiłku lub zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

Pomoc wynikająca z Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020 (M. P. z 2015r. poz. 821) w postaci pomocy w postaci posiłku, pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekraczać 150 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej) tj. kwoty 1.051,50 zł.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150 % kryterium dochodowego a osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej) tj. kwoty 792 zł.

 • pomoc żywnościowa

Osoby spełniające kryterium dochodowe na poziomie 200 %  mają możliwość korzystania z pomocy żywnościowej przewidzianej w ramach realizacji Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) przy jednoczesnym spełnieniu przesłanek wynikających z art. 7 ustawy o pomocy społecznej:

 • 200 % kryterium osoby samotnie gospodarującej – 1.402 zł.
 • 200 % na osobę w rodzinie – 1.056 zł.
 • odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia

Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia  – Środowiskowym Domu Samopomocy, zgodnie z art. 51 b ustala się jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 300 % kryterium dochodowego dla osoby lub rodziny.

 • 300 % kryterium osoby samotnie gospodarującej – 2.103 zł.
 • 300 % na osobę w rodzinie – 1.584 zł.
 • Poziom 300 % kryterium dochodowego obowiązuje także przy ustalaniu zobowiązań uczestniczenia w kosztach pobytu członków rodzin w domach pomocy społecznej.
 •  odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmiana obowiązujących kryteriów dochodowych wpłynie również na inne formy pomocy, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wiąże się to z ponoszoną odpłatnością za te formy pomocy.

W związku z powyższym od 1 października 2018 r dokonywana jest analiza uprawnień do otrzymywanych świadczeń i dokonywane są zmiany wysokości świadczeń i odpłatności z uwzględnieniem nowych obowiązujących kryteriów do w/w. form pomocy.
Wydawane są na tę okoliczność przez Ośrodek Pomocy Społecznej decyzje administracyjne w sprawie świadczeń uwzględniające nowe, obowiązujące od 1 października 2018 r kryteria dochodowe i odpowiednio prawidłowe wysokości przysługujących świadczeń, a także kwoty zobowiązań.

Kierownik MGOPS
Mariola Siniarska