Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”

Zaproszenie do udziału
w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie rozważa możliwość przystąpienia w roku 2020 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Obecnie (w roku 2019) Program „Opieka wytchnieniowa” realizowany jest przez gminy w dwóch modułach:

MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:

  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

MODUŁ II: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego:

  1. w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu,
  2. w mieszkaniach chronionych (z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 10 listopada 2019 r. do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ul. Lipowa 6 pokój nr 6, 8,9 (parter).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 94 37 331 83, 94 37 339 59, 94 37 496 23, 94 71 127 13, wew. 26,27,28.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2020 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.