Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Informacja o nowym okresie zasiłkowym 2023/2024

INFORMACJA O NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM 2023/2024

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2023/2024 osoby zainteresowane mogą składać w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w siedzibie Ośrodka w godzinach jego urzędowania (pok. nr 1 i 2).

Od dnia 1 lipca 2023 r. wnioski o świadczenia można składać drogą elektroniczną – poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia pod adresem empatia.mrpips.gov.pl lub platformy teleinformatycznej ePUAP (wnioski i załączniki do wniosku muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

Szczegółowe informacje o terminach składania wniosków i terminach wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego znajdują się w zakładce pn. „Terminy składania wniosków”.

1. Świadczenia rodzinne

Okres zasiłkowy 2023/2024 będzie trwał od 01.11.2023 r. do 31.10.2024 r.

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego (oraz dodatków do niego) wynosi 674 zł na osobę, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium to wynosi 764 zł na osobę (kryterium to obowiązuje również przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego).

2. Fundusz alimentacyjny

Okres świadczeniowy 2023/2024 będzie trwał od dnia 01.10.2023 r. do dnia 30.09.2024 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na okres świadczeniowy 2023/2024 jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł.