Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
zaprasza do współpracy kandydatów na stanowisko:

Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
w ramach Programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może zostać osoba, która posiada:

1) dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

lub

2) osoba z wykształceniem przynajmniej średnim posiadająca, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Dodatkowe predyspozycje:

  • odporność na sytuacje stresowe,
  • samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy,
  • zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia,
  • łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
  • zachowanie bezstronności w kontakcie z rodziną,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym,
  • wysoka kultura osobista,
  • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
  • zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących osoby niepełnosprawnej i jej otoczenia.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Osobie niepełnosprawnej przysługiwać będzie prawo wyboru asystenta. Z jego pomocy będzie mogła korzystać nieodpłatnie, przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 rano do 22. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Koszt jednej godzinny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta wynosi 30 zł i zawiera koszty ponoszone przez pracownika oraz pracodawcę.

Asystent będzie podlegał ubezpieczeniu OC lub NNW w związku ze świadczeniem usługi asystenta.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenta prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Lipowa 6, 78-449 Borne Sulinowo, pokój nr 15, do dnia 15 grudnia 2019 roku.

Dodatkowych informacji udziela: inspektor d.s administracyjnych i kadr Paulina Kozłowska, tel. 9437331-83 wew. 39.