Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Terminy składania wniosków

INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ
w MGOPS w Bornem Sulinowie
(w związku z ponownym ubieganiem się o świadczenia na kolejny okres)

 

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI W WERSJI PAPIEROWEJ

Informujemy, że z uwagi na konieczność zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „dobry start” (wnioski o te świadczenia przyjmowane będą w tych samych terminach), interesanci przyjmowani będą przez pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w godzinach od 700 do 1300. Od godziny 1300 pracownicy zajmować się będą obsługą wniosków – wprowadzaniem wniosków i ustalaniem uprawnień do świadczeń.

Po godzinie 1300 wnioski przyjmował będzie wyznaczony pracownik.

Do wniosków o świadczenia należy dołączać kopie dokumentów oraz przedkładać oryginały dokumentów do wglądu pracownika

1. Świadczenia rodzinne
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
2. Fundusz alimentacyjny

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
3. Pomoc społeczna – pomoc w formie dożywiania dzieciom

Wnioski o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w stołówce szkolnej przyjmowane są od dnia 1 sierpnia danego roku. Aby dziecko mogło skorzystać z posiłków od początku roku szkolnego wniosek powinien wpłynąć do tut. Ośrodka do dnia 15 sierpnia danego roku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodzie rodziny z miesiąca poprzedzającego tj. z miesiąca lipca.

4. Stypendia szkolne

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.