» Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Lipowa 6, 78-449 Borne Sulinowo mając na uwadze realizacje projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Szczecineckim” w 2014 roku – POKL, Priorytet VII „Rozwóji upowszechnianie aktywnej integracji zaprasza do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych w zakresie przeprowadzenia psychoterapii. W okresie od czerwca do grudnia 2014 r. Ilość godzin psychoterapii do uzgodnienia po zdiagnozowaniu problemów  w 9  rodzinach.

Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL” z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Wymagane dokumenty i załączniki:

  1. List motywacyjny
  2. Życiorys zawodowy – do pobrania ze strony
  3. Kserokopie dyplomów/certyfikatów potwierdzających posiadane wykształcenie.
  4. Kserokopie odpisu z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej- w przypadku prowadzenia takiej działalności.
  5. Oświadczenie o niekaralności i pełnej zdolności do czynności prawnych
  6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  7. Proponowane koszty 1 godziny usług brutto/netto

Kryteria oceny oferty:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o następujące kryteria/ kryterium:

  1. Cena za 1 godzinę brutto w złotych 50%(50 pkt.) niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
  2. Preferencje dodatkowe

Doświadczenie – 30% (30 pkt.)

Certyfikaty i licencje potwierdzające kompetencje zawodowe – 20% (20 pkt.)

Rzetelność i terminowość wykonywania usług w przypadku oferentów dotychczas świadczących takie usługi w OPS.

3. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

     C minimalna

Cena= ---------------------- x 50

     C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów

 4. W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty za doświadczenie (lata pracy/ilość godzin wykonywanych usług) w realizacji podobnych zadań w przedziale od 1 do 30 pkt. w oparciu o dane zawarte w dołączonym do oferty CV.

5.„Certyfikaty i licencje potwierdzające kompetencje zawodowe” tj. dodatkowe kwalifikacje w zakresie przeprowadzenia psychoterapii, także studia podyplomowe. Zamawiający będzie przyznawał punkty za posiadane dodatkowe uprawnienia i licencje w przedziale od 1 do 10 w oparciu o dane zawarte w dołączonym do oferty CV

 Kopertę zawierającą ofertę z napisem „Oferta na świadczenie usług psychologicznych”, należy złożyć  osobiście w siedzibie OPS lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6, 78-449 Borne Sulinowo

w terminie do dnia 05.05.2014 r. do godziny 12.00

Otwarcie oferty nastąpi w dniu 05.05.2014 r. o godzinie 12.30.

Osobą do kontaktu w sprawie w/w jest  Pani Izabela Wajda – pracownik socjalny POKL, tel. (0-94) 37-331- 83

 

Przydatne linki

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Spłecznej w Bornem Sulinowie
Wszelkie prawa zastrzeżone