» Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów, kursów i szkoleń w 2014 r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Lipowa 6, 78-449 Borne Sulinowo w związku z realizacją w 2014 projektu systemowego ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim" w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Priorytet VII ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Działanie7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy rodzinie" zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów  kursów i szkoleń dla uczestników projektu.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie następujących warsztatów kursów          i szkoleń.

1. Doradztwo zawodowe dla 12 osób w wymiarze 20 godzin. Przewidywany okres realizacji maj - sierpień.

Celem warsztatów jest kształtowanie umiejętności autoprezentacji, podejmowania i pełnienia ról społecznych związanych z pracą, uświadomienie uczestnikom mocnych i słabych stron. Pożądany zakres szkolenia obejmuje m.in. samo zapoznanie(akceptacja własnej osoby, praca nad samooceną), autodefinicja siebie jako osoby zdolnej do pracy, określenie mocnych i słabych stron, komunikacja werbalna i niewerbalna, praca              w grupie, rozwiązywanie konfliktów, wypełnianie dokumentów aplikacyjnych, zadania symulacyjne, przeciwdziałanie wyuczonej bezradności, budzenie motywacji do działania, budowanie i określanie planów życiowych

 2. Trening radzenia sobie ze stresem i emocjami 20 godzin dla 3 osób. Przewidywany okres realizacji maj - sierpień

Pożądany zakres tematyczny: zrozumienie uczuć w życiu człowieka, podział uczucia na przyjemne i przykre, sposoby radzenia sobie z uczuciami, sposobem radzenia sobie z trudnymi emocjami, przećwiczenia przykładowych sposobów radzenia sobie z emocjami, możliwości rozładowania przykrych emocji i napięć.

 3. Trening autoprezentacji z elementami wizażu- dla 9 osób/15 godzin zajęć Przewidywany okres realizacji maj - sierpień

Pożądany zakres tematyczny: Kreowanie wizerunku, zasady skutecznej autoprezentacji,  wizaż i palety kolorów, dobór i stylizacja stroju, pielęgnacja cery, techniki wykonywania makijażu, ćwiczenia praktyczne, stylizacja fryzjerska i prezentacja fryzur.

 4.   Zajęcia z rehabilitantem  (techniki masażu, ćwiczenia korekcyjne)10 godzin dla 1 osoby. Celem zajęć jest nauka wykonywania prostych ćwiczeń, elementów rehabilitacyjnych dzieci   w domu. Przewidywany okres realizacji maj  - sierpień

 5.   Szkolenia i kursy zawodowe

a)     Operator maszyn leśnych dla 2 osób. Przewidywany okres realizacji maj -listopad

Pożądany zakres tematyczny: Obsługę pilarek spalinowych i kos mechanicznych, obsługa , konserwacja         i drobna naprawa maszyn i urządzeń leśnych m.in. glebogryzarek, wyorywaczy, sadzarek mechanicznych, itp.

 b)   Sprzedawca dla 3 osób. Przewidywany okres realizacji maj - listopad.

Pożądany zakres tematyczny: obsługę kasy fiskalnej, prawo finansowe, prawo handlowe, prowadzenie działań reklamowych i marketingowych, wykonywanie  prac związanych z obsługą klienta, negocjacje,  organizacja wystawy, handel detaliczny i hurtowy, zarządzanie firmą, organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw  oraz  przygotowywania towarów do sprzedaży.

 c) Opiekun środowiskowy dla 2 osób. Przewidywany okres realizacji maj - listopad.

Pożądany zakres tematyczny: etyka zawodowa opiekuna środowiskowego, kompleksowa opieka osób starszych, niepełnosprawnych i chorych, higiena osobista osób chorych i niesamodzielnych, psychologiczna specyfika schorzeń, elementy pedagogiki społecznej i opiekuńczej, podstawy psychopatologii i psychoterapii, zabiegi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, higiena najbliższego środowiska, podstawy żywienia, pierwsza pomoc przedmedyczna.

- 2 osoby

 d)  Kucharz dla 5 osób. Przewidywany okres realizacji sierpień- listopad.

Pożądany zakres tematyczny: zapoznanie się z nowymi trendami sztuki kulinarnej na stołach, otrzymanie praktycznych wskazówek dotyczących receptur potraw, ich kalkulacji oraz zestawienia kosztów, poznanie aranżacji potraw na stołach i sposobach ich ekspozycji, zwiększenie konkurencyjności obiektu gastronomicznego dzięki profesjonalnie wyszkolonemu zespołowi pracowników, wykształcenie umiejętności sporządzania potraw     i sposobów ich podawania, umiejętności posługiwania się normami obowiązującymi   w gospodarce żywnością.

 e)  Kurs podstaw rachunkowości dla 2 osób. Przewidywany okres realizacji sierpień- listopad.

   Pożądany zakres tematyczny: pojęcia wstępne z rachunkowości, charakterystyka  aktywów i pasywów, prezentacja sprawozdania finansowego, operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans, dowody księgowe, księgi rachunkowe, współczesne formy prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencja operacji bilansowych, ewidencja operacji wynikowych, ewidencja kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej, ewidencja kosztów    i przychodów działalności finansowej, zasady ustalenia wyników finansów, przykład całościowy ( sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat), wybrane zagadnienia z rozliczeń publiczno prawnych, podstawy etyki.

 f)  Ślusarz dla 1 osoby. Przewidywany okres realizacji sierpień- listopad.

   Pożądany zakres tematyczny: rysunek zawodowy, technologia mechaniczna ogólna, zarysy konstrukcji maszyn, pomiary warsztatowe, bezpieczeństwo i higiena pracy, zajęcia praktyczne - podstawowe operacje ślusarskie

g) Intendent w placówkach oświatowych dla 1 osoby. Przewidywany okres realizacji sierpień- listopad.

    Pożądany zakres tematyczny: aktualne obowiązujące przepisy prawne, kodeks pracy w odniesieniu do obowiązków intendenta, prawo zamówień publicznych, bezpieczeństwo zdrowotne żywności, realizacja wymogów sanitarnych i higienicznych, problemy nadwagi i otyłości wśród przedszkolaków - stosowanie programów zdrowego żywienia, zadania  i obowiązki intendenta w przedszkolu - jak je poprawnie wypełniać?

Stołówka pełna zdrowia - jakie zasady należy spełniać by dzieci chciały jeść ,,Zasady GHP i GMP" oraz elementy HACCP

 Zleceniobiorca winien:

1. Zapewnić miejsce odbywania zajęć teoretycznych i praktycznych poszczególnych szkoleń/kursów/warsztatów istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów w sali szkoleniowej tut. OPS

2. Zapewnić uczestnikom materiały szkoleniowe opatrzone w logo zgodnie z wytycznymi oznaczenia projektu PO Kl, które po zakończeniu szkolenia przejdą na własność każdego uczestnika

3. Prowadzić dziennik zajęć zgodnie z ustalonym programem szkolenia/ warsztatu/kursu, listy obecności uczestników szkolenia/kursu/warsztatu, protokoły egzaminacyjne, certyfikaty i świadectwa ukończenia szkolenia/kursu/warsztatu, dokumentację zdjęciową.

4. Zapewnić materiały piśmienniczo - papiernicze dla uczestników szkoleń  i kursów.

5. Szklenia /kursy/warsztaty winny zakończyć się wydaniem stosownych dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

6.  Rozliczenie za przeprowadzone szkolenia/kursy/warsztaty nastąpi w oparciu o faktury, rachunki zatwierdzone przez Zamawiającego, wystawione po zakończeniu poszczególnych szkoleń.

 Wymagane dokumenty i załączniki:

 O udzielenie zamówienia mogą starać się Zleceniobiorcy, którzy:

1.  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, potwierdzone zaświadczeniem o wpisie do ewidencji:

a)      Działalności gospodarczej;

b)     Szkół i placówek niepublicznych.

Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty

2. Złożą oświadczenia o nie zaleganiu z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność merytoryczną i finansową za ewentualnych podwykonawców.

            Sposób przygotowania oferty:

1.  Zleceniodawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi obejmować ceny na poszczególne szkolenia/kursy/warsztaty i osoby. Zleceniobiorca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem                  i złożeniem ofert.

2. Oferta powinna określać

a)      Program szkoleń/kursów - dokładny opis zajęć (teoria i praktyka).

3.     Cena oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie

4.     Formularz oraz inne oświadczenia, o których mowa w zapytaniu, powinny być podpisane prze osobę/osoby umocowaną/ę do reprezentowania Zleceniobiorcy.

5.     Kserokopie załączonych dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Zleceniobiorcę.

 Opis kryteriów którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty:

1.     Oferty zostaną ocenione z zastosowaniem matematycznych obliczeń, za pomocą systemu punktowego zgodnie z poniższymi kryteriami:

a)   Zaproponowany program szkolenia - 30%

b)   Doświadczenie zawodowe - 30%

c)   cena - 40%

 2.     Sposób obliczania oferty najkorzystniejszej

a)      Zaproponowany program szkolenia

Ocenie będzie podlegało dopasowanie proponowanego przez Oferenta programu szkolenia do zakresu tematycznego szkolenia oraz proponowany przez Oferenta wymiar godzinowy zajęć  teoretycznych                   i praktycznych . Zamawiający będzie również oceniał programy szkoleń pod kątem kompleksowości                    i kompletności ujęcia tematów objętych poszczególnymi częściami zamówienia.

Dla każdej części zamówienia Zamawiający wybierze ofertę najgorszą i przyzna jej 0 punktów oraz ofertę najlepszą i przyzna jej maksymalną liczbę 30 punktów. Pozostałe oferty otrzymają punkty pomiędzy 0 a 30 punktów adekwatnie do zaproponowanej zawartości programu szkoleń.

 b)     Doświadczenie zawodowe

Posiadanie doświadczenia przeprowadzenie co najmniej 3 kursów, warsztatów, szkoleń w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum jednego kursu, warsztatu, szkolenia odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia. Maksymalnie 30 punktów. Pozostałe oferty od 0 do 30 punktów.

 c)     Kryterium  ceny

- każda oferta zostanie poddana  indywidualnym obliczeniom punktowym wg wzoru:

cena zamówienia brutto oferty z najniższą ceną/ cena zamówienia brutto oferty badanej x 40 pkt.

- podczas oceny - oferta z maksymalną liczbę punktów tj. 40 pkt. otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą ilość punktów.

- obliczania będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku.

- cena oferowana powinna być wyrażona w PLN niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i powinna być skalkulowana w ten sposób, aby obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,                     w szczególności: przeprowadzenia zajęć, zapewnienia materiałów piśmienniczych i dydaktycznych oraz kawy       i herbaty.

 - Każdy z warsztatów, kursów i szkoleń będzie oceniany oddzielnie. Istnieje możliwość składania ofert na wybrany warsztat, kurs  i szkolenie.

 Kopertę zawierającą ofertę z napisem ,,Oferta na warsztaty, kursy i szkolenia - POKL" należy złożyć osobiście w siedzibie, przesłać pocztą na adres:

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6, 78-449 Borne Sulinowo

w terminie do dnia 29.04.2014 r. do godziny 12.00

Otwarcie oferty nastąpi w dniu 29.04.2014 r. o godzinie 14.00.

MGOPS w Bornem Sulinowie zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie  z wybranymi oferentami.

 

Osobą do kontaktu w sprawie w/w jest Pani Izabela Wajda ? pracownik socjalny POKL, tel. (094) 37-331- 83

 

 

Przydatne linki

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Spłecznej w Bornem Sulinowie
Wszelkie prawa zastrzeżone