» Aktualności

OGŁOSZENIE o rozpoczęciu rekrutacji do Projektu Systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Szczecineckim” w mieście i gminie Borne Sulinowo

                 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu systemowego w 2014 roku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”. Działanie 7.1. ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie  7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie". Celem nadrzędnym realizowanego projektu jest integracja społeczna i stworzenia warunków do podejmowania aktywności zawodowej klientów OPS-u oraz ich otoczenia, zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin poszukujących wsparcia.

 Projekt skierowany jest do osób, które opiekują się osobą zależną(niepełnosprawną, chorą):

 - osoby w wieku aktywności zawodowej (od 18 do 64 roku życia);
- osoby zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Borne Sulinowo;
- osoby korzystające z pomocy społecznej;
- zarówno osoby pracujące jak i bezrobotne lub nieaktywne zawodowo lub uczące się a także osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej bądź sprawującej opiekę nad osobą zależną w rodzinie;

Realizacja projektu obejmie okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Działania zaplanowane dla osób zakwalifikowanych obejmują m.in.:

- trening radzenia sobie z e stresem i emocjami;

- trening autoprezentacji z elementami wizażu;

- trening umiejętności społecznych;

- warsztaty relaksacyjno – rekreacyjne;

- zajęcia dla osób sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością z rehabilitantem w celu poznania technik, które można samodzielnie wykonywać

- podstawy prawne dotyczące osób niepełnosprawnych

- skierowanie na zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych (kursy i szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników projektu);

- organizowanie warsztatów wyjazdowych i stacjonarnych;

- organizowanie wyjazdów i spotkań integracyjnych;

- organizowanie poradnictwa specjalistycznego;

- zorganizowanie usług doradcy zawodowego;

Termin zgłoszeń osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie do dnia 10 lutego 2013 r.Więcej informacji można uzyskać w biurze projektowym, u pracownika socjalnego Izabeli Wajda, w pokoju nr 13 Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie lub pod nr telefonu: 094 373-31-83.

 

                                                                                                     Kierownik MGOPS

                                                                                                     Krystyna Skwark

Przydatne linki

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Spłecznej w Bornem Sulinowie
Wszelkie prawa zastrzeżone