» Realizowane projekty » Projekt systemowy POKL

Projekt systemowy POKL

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008 roku realizuje projekt systemowy "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ? 2013. Priorytet VII" Promocja Integracji Społecznej". Działanie 7.1. " Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. ?Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku. Partnerami gminy są: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku a także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji, wykształcenia i umiejętności zawodowych a także wzrost potencjału społeczno ? zawodowego mieszkańców miasta i gminy Borne Sulinowo z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym: osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby uzależnione, doświadczające przemocy domowej czy ubóstwa. Życiowa bierność i lęk przed zmianą, nieumiejętność formułowania celów i podejmowania racjonalnych decyzji, niska samoocena, negatywne postrzeganie swoich szans na rynku pracy, niski poziom kompetencji wychowawczych, brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, to tylko niektóre z wielu trudności życiowych tych osób. Dlatego też cyklicznie planowane są działania koncentrujące się głównie na zwiększeniu poczucia sprawczości i samodzielności uczestników projektu oraz członków ich rodzin. W ramach projektu od 2008r. realizowane są min. takie działania jak: szkolenia zawodowe, zajęcia z doradcą zawodowym, kolonie profilaktyczne organizowane dla dzieci w w/w. rodzin, zajęcia z psychologiem psychoterapeutą, wyjazdy integracyjne, kurs prawa jazdy, zajęcia z socjoterapeutą, a także praca Asystenta Rodziny prowadzona w wybranych środowiskach.

W bieżącym 2012 roku grupę docelową projektu systemowego "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim" stanowią: mieszkańcy gmin powiatu szczecineckiego jak i otoczenie tych osób: osoby bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo, osoby zatrudnione, osoby niepełnosprawne oraz osoby kontynuujące projekt, korzystające ze wsparcia pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej, integracji ze społeczeństwem oraz podniesienie jakości życia osób w 2012r. na terenie powiatu szczecineckiego pozwalającego im uniknąć wykluczenia społecznego.

Celami szczegółowymi projektu są:
- nabycie kwalifikacji, wykształcenia i umiejętności zawodowych przez beneficjentów w 2012r. na terenie powiatu szczecineckiego;
- nabycie umiejętności i kompetencji społecznych przez beneficjentów w 2012r. na terenie powiatu szczecineckiego;
- podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno ? zawodowych przez beneficjentów ostatecznych objętych asystentem lub/i zajęciami w formie warsztatów w 2012r. na terenie powiatu szczecineckiego;
- podwyższenie poziomu funkcjonowania w codziennym życiu i integracji społecznej przez beneficjentów objętych turnusem lub/i rehabilitacją lub/i terapią psychologiczną lub/i programem psychologiczno-korekcyjno-edukacyjnym w 2012r. na terenie powiatu szczecineckiego;
- nabycie postawy samodzielności i gotowości do zmian, upowszechnienie pracy socjalnej oraz zabezpieczenie elementarnych potrzeb bytowych u beneficjentów objętych wsparciem w 2012r. na terenie powiatu szczecineckiego;

Projekt systemowy ?Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim? w 2012r. zakłada uczestnictwo 16 osób, które będą spełniać następujące kryteria:

osoby samotnie wychowujące dzieci ( w wieku 0-18lat);osoby w wieku aktywności zawodowej (od 18 do 64 roku życia);osoby zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Borne Sulinowo;osoby korzystające z pomocy społecznej;zarówno osoby pracujące jak i bezrobotne lub nieaktywne zawodowo lub uczące się a także osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej bądź sprawującej opiekę nad osobą zależną w rodzinie;

Realizacja projektu obejmie okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r

W ramach realizacji zadania Aktywna integracja, planuje się zorganizować: szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo zawodowe, sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnianiem wykształcenia, zorganizować warsztaty / treningi podniesienia umiejętności i kompetencji społecznych, komunikacji interpersonalnej i samodzielności życiowej, zorganizować i wprowadzić w środowiska Asystenta Rodziny.
W ramach projektu przewiduje się również organizację spotkania integracyjnego. Projektodawca założył również pokrycie kosztów dojazdu, wyżywienia oraz opieki nad dziećmi i osobami zależnymi. Wszystkie zadania będą prowadzone zgodnie z harmonogramem projektu, cyklicznie w okresie od lutego do grudnia 2012r.
W ramach zadania zostaną wytworzone następujące produkty:
- 15h warsztatów psychospołecznych;
- 20h warsztatów kreujących wizerunek;
- 50h kursów językowych:
- 25h kursów komputerowych;
Produkty zostaną wytworzone w trakcie trwania projektu do końca 2012r. na terenie gminy Borne Sulinowo. Ponadto, projekt zakłada realizację instrumentu aktywizacji edukacyjnej: skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym.

Działania zaplanowane dla osób zakwalifikowanych do projektu obejmują m.in.:

wsparcie psychologiczne i aktywizacja rodzin;organizowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych;organizowanie poradnictwa, wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie umiejętności zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową; skierowanie na zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych (kursy i szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników projektu);organizowanie warsztatów wyjazdowych i stacjonarnychorganizowanie wyjazdów i spotkań integracyjnych;organizowanie poradnictwa specjalistycznego;zorganizowanie usług doradcy zawodowego;wsparcie rodzin w podniesieniu kompetencji życiowych umożliwiających powrót do życia społecznego (asystent rodziny)

REALIZOWANE DZIAŁANIA PROJEKTOWE POKL W 2012r.

1. Dnia 25.04.2012r. w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie odbyło się spotkanie inauguracyjne zorganizowane dla uczestników projektu systemowego ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które poprowadziła Pani Kierownik Ośrodka - Krystyna Skwark. Na spotkaniu zostały poruszone sprawy organizacyjne związane z projektem, uczestnicy zostali poinformowani o planowanych działaniach projektowych na bieżący rok. W porozumieniu z uczestnikami projektu została ustalona ostateczna wersja szkoleń zawodowych. Zaplanowano także wyjazd szkoleniowo ? integracyjny dla 16 osób biorących udział w działaniach projektowych, który będzie miał na celu wzmocnienie psychospołeczne uczestników oraz ich wzajemną integrację.

2. Do dnia 11.05.2012r. tut. OPS zbierał oferty na zorganizowanie warsztatów psychoedukacyjnych dla 16 uczestników projektu systemowego ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim" w 2012 roku. Komisja Rekrutacyjna wybrała ofertę najkorzystniejszą. Do przeprowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych została wybrana Pani mgr Ewa Pałka.

3. W dniach 4 - 6 Czerwca 2012r. odbył się wyjazd szkoleniowo - integracyjny dla wszystkich uczestników projektu systemowego ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Szczecineckim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym roku uczestnicy projektu gościli w Karpaczu w Rezydencji ,,Apollo", gdzie podczas pobytu wzieli udział w zorganizowanych warsztatach psychoedukacyjnych. które prowadziła pani psycholog - mgr Ewa Pałka. Warsztaty spełniły rolę motywacyjną, wzmacniającą, edukacyjną oraz integracyjną (wzmocnienia poczucia własnej wartości, podniesienia samooceny, podniesienia poziomu funkcjonowania w życiu codziennym i integracji społecznej) jak również poznanie walorów turystycznych Karpacza (zwiedzanie świątyni Vang, wejście na Śnieżkę, zwiedzanie miasta itp.). W wyjeździe uczestniczyło 10 uczestników projektu, opiekun grupy oraz psycholog prowadzący zajęcia. Transport zapewniła Komunikacja Miejska w Szczecinku.

4. W ramach działań projektowych przewidziano cykl szkoleń min.: warsztaty ,,Kobieta w miejscu pracy", warsztaty ,,Wizaż i kreowanie wizerunku", kurs angielskiego, kurs komputerowy oraz kursy zawodowe dostosowane indywidualnie do potrzeb uczestników:

I. W dniach 22 - 26 czerwca 2012r. w tut OPS odbyły się warsztaty ,,Kobieta w miejscu pracy", w ramach, których przewidziano 15h z doradcą zawodowym oraz 5h z prawnikiem. Na warsztatach uczestnicy zapoznali się z aspektami prawnymi dotyczącymi kodeksu pracy, poznali swoje prawa i obowiązki. Tematyka zajęć z doradcą zawodowym, obejmowała natomiast następujące zagadnienia:

nauka pisania cv oraz listu motywacyjnego;indywidualny plan działania;przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnejdiagnoza predyspozycji zawodowych;zachowania pożądane i niepożądane podczas rozmowy kwalifikacyjnej;wytwórstwa drobnych form użytkowych (kolczyki, dekoracja wnętrz, naszyjniki, bransoletki/broszki/dodatki); aplikacji;makramy;zasad wystawiania faktur Vat;obsługi komputera;poruszania się po internecie;

II. W dniach 27 - 29 czerwca 2012r. w tut. OPS odbyły się warsztaty ,,Wizaż i kreowanie wizerunku" 15h, na których uczestnicy spotkali się z fryzjerką i kosmetyczką. Zorganizowane warsztaty miały na celu podniesienie poczucia własnej wartości uczestników projektu oraz nabycie umiejętności w sferze dbania o własny wygląd i prezentację.

III. W dniach 03 - 16.07.12r. odbył się kurs języka angielskiego - 50h, na którym uczestnicy projektu uczyli się podstaw języka angielskiego.
Na szkoleniach serwowany jest catering. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali materiały szkoleniowe.

IV. W dniach 7-13 sierpnia 2012r. odbył się kurs ,,Decoupage i wyrobu biżuterii z elementami sprzedaży wysyłkowej" zorganizowany dla jednej uczestniczki projektu systemowego ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas 25h trwania kursu, uczestniczka zdobyła umiejętności w zakresie:

wytwórstwa drobnych form użytkowych (kolczyki, dekoracja wnętrz, naszyjniki, bransoletki/broszki/dodatki); aplikacji;makramy;zasad wystawiania faktur Vat;obsługi komputera;poruszania się po internecie;

V. W dniach 20 - 24 sierpnia 2012r. odbył się ,,Kurs komputerowy" zorganizowany dla 12 uczestników projektu systemowego ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs trwał 25h, obejmował następujące zagadnienia:

wprowadzenie do systemu operacyjnego WINDOWS;edytor tekstu Microsoft Word;elementy arkusza kalkulacyjnego EXCEL;internet;

Głównym celem szkolenia komputerowego było nabycie umiejętności korzystania z komputera przez osoby nie mające jeszcze z nim styczności lub czujące się niepewnie w tym zakresie.

VI. W dniach 28 - 29 sierpnia odbył się kurs kasy fiskalnej zorganizowany dla 4 uczestników projektu systemowego ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem 15h kursu było przyuczenie do korzystania z kasy fiskalnej i wykorzystania jej w pracy zawodowej.

VII. W terminie 2 - 18 września odbył się kurs pomocy kuchennej zorganizowany dla 4 uczestników projektu systemowego ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs trwał 90h, obejmował następujące zagadnienia:

wiadomości wstępne i towaroznawstwo;technologia produkcji gastronomicznej;ekspedycja potraw i obsługa konsumenta;prace porządkowo - gospodarcze;

Celem kursu było przygotowanie do pracy w charakterze pomocy kuchennej, pracownika pomocniczego w różnego rodzaju obiektach gastronomicznych.

VIII. W dniach 4 - 26 września odbyło się szkolenie zawodowe: Specjalista ds. kadrowo - płacowych i ubezpieczeń społecznych zorganizowane dla jednej uczestniczki projektu systemowego Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim? współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas 100h trwania szkolenia, uczestniczka nabyła umiejętności w zakresie szczegółowej znajomości tematyki:

kadr i płac w firmie;rozliczania czasu pracy;wynagradzania pracowników;zarządzania kadrami; przepisów bhp i przeciw pożarowych;technologią wykończeń budowlanych;prac budowlanych z zastępowaniem płyt kartonowo-gipsowych;montażem sufitów podwieszanych i ścianek działowych;posadzki i glazura ścienna;prace murarskie;organizacja stanowisk pracy;malowanie;tynki szlachetne;technologia i montaż konstrukcji drewnianych;

IX. W dniach 5 - 7 września odbyło się szkolenie zawodowe: Obsługa pilarek spalinowych i kas mechanicznych, zorganizowane dla jednego uczestnika projektu, który dzięki ukończeniu w/w. szkolenia uzyskał uprawnienia obsługi pilarek spalinowych i kas mechanicznych, łańcuchowych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. Dzięki nabytym umiejętnościom może wykonywać prace porządkowe na terenach zielonych, rekreacyjnych, parkowych i placach budowy.

X. W terminie 10 września do 4 października trwa obecnie szkolenie opiekunki środowiskowej, w którym biorą udział 2 uczestniczki projektu systemowego ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie przewiduje 120h i odbywa się w budynku DPS w Bornem Sulinowie, gdzie uczestniczki nabywają wiadomości oraz wyrabiają umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej.

XI. Obecnie również, od dnia 17 września - 12 października trwa szkolenie: technolog robót wykończeniowych, zorganizowane dla jednego uczestnika projektu systemowego. Szkolenie zakłada realizację 140h, podczas których uczestnik zapozna się z tematyką:

przepisów bhp i przeciw pożarowych;technologią wykończeń budowlanych;prac budowlanych z zastępowaniem płyt kartonowo-gipsowych;montażem sufitów podwieszanych i ścianek działowych;posadzki i glazura ścienna;prace murarskie;organizacja stanowisk pracy;malowanie;tynki szlachetne;technologia i montaż konstrukcji drewnianych;

test

Przydatne linki

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Spłecznej w Bornem Sulinowie
Wszelkie prawa zastrzeżone