» Realizowane projekty » Projekt ,,STOP Przemocy"

Konferencja podsumowująca projekt ,,STOP Przemocy"

       W dniu 18.12.2013 r. odbyła się konferencja podsumowująca działania w ramach projektu   ,,STOP PRZEMOCY" realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  Konferencja odbyła się w Budynku Konferencyjno - Szkoleniowym w Bornem Sulinowie w godzinach 10.00 - 14.00, wzięli w niej udział partnerzy realizowanego projektu ,,STOP PRZEMOCY", prelegenci z Politechniki Koszalińskiej oraz inni zaproszeni goście, przedstawiciele okolicznych Szkół (dyrektorzy i pedagodzy) i pracownicy M- GOPS w Bornem Sulinowie.    Podczas konferencji podsumowano działania projektowe, omówiono wyniki przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta i gminy Borne Sulinowo ankiet, na podstawie których Instytut Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej opracował Gminny Raport dot. Zjawiska Występowania Przemocy Na Terenie Miasta i Gminy Borne Sulinowo a także odbyły się wykłady prelegentów z w/w Uczelni na tematy: przemocy w rodzinie, modeli współczesnej rodziny oraz mediacji.  Konferencja zakończyła się wspólnym obiadem.

             

Szkolenia dla rodziców

        Na przełomie listopada i grudnia 2013 r. odbyły się „ Szkolenia dla Rodziców” w ramach projektu „ STOP Przemocy” realizowanego przez M-GOPS w Bornem Sulinowie, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnikami szkoleń byli mieszkańcy miasta i gminny Borne Sulinowo, wytypowani przez pracowników tut. Ośrodka.  Zajęcia w ramach szkolenia w wymiarze szesnastu godzin przeprowadziła Pani Agnieszka Tummel, pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szczecinku, która opracowała też w ramach w/w projektu „ Poradnik Dobrego Rodzica”, na podstawie, którego m.in. przebiegało szkolenie. Podczas zajęć poruszano następujące tematy:

 1. wyznaczenie granic przez rodziców i wyciąganie konsekwencji z zachowań dzieci;
 2. asertywność;
 3. STOP dla kar cielesnych (konsekwencje stosowania przemocy wobec dzieci);
 4. chwalenie i docenianie dzieci;
 5. zachęcanie do samodzielności;
 6. dobra komunikacja z dziećmi;
 7. pomoc dzieciom w radzeniu sobie z emocjami
 8. rozwiązywanie konfliktów;
 9. obowiązki i przywileje;
 10. korzyści ze wspólnie spędzanego czasu z dzieckiem, poświęcenia mu uwagi.

      Celem szkoleń było propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich, nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, profilaktyka przemocy i powielania złych wzorców rodzinnych;

 

Jesienny Piknik Rodzinny

            W dniu 08.11.2013r. odbył się ,,Jesienny Piknik Rodzinny" zorganizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie we współpracy z Zespołem Szkół w Łubowie w ramach realizacji programu  ,, STOP Przemocy" współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. ,,Jesienny Piknik Rodzinny" odbywał się w godzinach 10.00 - 14.00 na terenie Świetlicy Wiejskiej w Łubowie. W powyższym przedsięwzięciu uczestniczyło ok. 200 mieszkańców Łubowa i okolic, przeważnie byli to uczniowie Zespołu Szkół w Łubowie, grono pedagogiczne oraz inni pracownicy powyższej szkoły, część rodziców uczniów oraz troje pracowników socjalnych M-GOPS w Bornem Sulinowie ( w ramach wolontariatu).   Podczas trwania Pikniku odbyły się wszystkie zaplanowane w tym dniu działania: konkurs pieśni patriotycznej, dwa konkursy plastyczne ( na najlepszy plakat ,, STOP PRZEMOCY" dla starszych dzieci oraz ,,Moja Rodzina" dla najmłodszych), konkurs talentów oraz rozgrywki sportowe, rozdano przygotowane nagrody za udział w powyższych przedsięwzięciach. Podczas festynu rozprowadzono ulotki dot. przemocy oraz ,,Poradnik Dobrego Rodzica" zaprojektowane i wydane w ramach realizacji projektu  ,,STOP Przemocy". Ochotnicza Straż Pożarna w Łubowie przygotowała i zrealizowała zaplanowany pokaz sprzętu wykorzystywanego podczas pracy. Wydarzenie zakończyło się wspólnym ogniskiem i poczęstunkiem. ,,Jesienny Piknik Rodzinny" miał na calu pokazanie właściwych wzorców relacji między dziećmi a rodzicami podczas wspólnego spędzania czasu wolnego na zasadzie aktywności (pomysły na wspólną zabawę itp.), co przyczynia się do zacieśniania więzi pomiędzy członkami rodziny a w konsekwencji m.in. do unikania stosowania przemocy (kary cielesne itp.). Ponadto zorganizowanie festynu przez pracowników M-GOPS w Bornem Sulinowie wraz z gronem pedagogicznym Zespołu Szkół w Łubowie wpłynęło na polepszenie współpracy między instytucjami, co w perspektywie może pozytywnie wpłynąć na dalsze budowanie koalicji na rzecz pomocy i ochrony ofiar przemocy domowej, profilaktyki przemocy w rodzinie itp. Piknik w założeniach miał promować model zdrowej rywalizacji i wspólnego spędzania czasu w grupie rówieśniczej z unikaniem negatywnych wzorców zachowań związanych z przemocą i stosowaniem używek.

            Podczas Pikniku panowała bardzo dobra, przyjazna atmosfera, pracownicy Szkoły, rodzice uczniów mieli okazję porozmawiania z pracownikami OPS.

                                                                                       

 

,,Festyn rodzinny" w ramach działań projektowych

 

W   dniu 21 września 2013r. na kompleksie sportowo-rekreacyjnym  ORLIK  w  Juchowie zorganizowano - ,,Jesienny Piknik Rodzinny".   Była to wspólna impreza Świetlicy Wiejskiej w Juchowie, Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bornem Sulinowie oraz  mieszkańców  wsi Juchowo i chętnych wolontariuszy. Piknik  został dofinansowany  z 2 projektów: ,,Aktywność obywatelska szansą  rozwoju świetlic wiejskich  na terenie gminy Borne Sulinowo" oraz  ,,STOP Przemocy" realizowanych w ramach środków FOP  i MPiPS w  Warszawie.                     

      Celem  imprezy  było m.in. wskazanie możliwości  aktywnego  spędzenia czasu wolnego rodziców z dziećmi, integracja społeczności lokalnej,  wzmocnienie więzi rodzinnych   i    koleżeńskich, nabycie umiejętności organizowania takich imprez poprzez włączenie wolontariuszy i innych mieszkańców  wsi, rozdanie dla mieszkańców ulotek dotyczących przeciwdziałania  przemocy  w rodzinie oraz kolportaż Poradników  Dobrego Rodzica przygotowanych w ramach środków MPiPS w Warszawie.

      W programie przewidziano szereg wspólnych konkursów, gier i zabaw m.in. namalowanie przez dzieci  ,,Mojej  Rodziny"; a przez dorosłych ,,Jesieni";  odbył się turniej piłki nożnej; w międzyczasie serwowano  dla uczestników pikniku  przygotowaną grochówkę.  Następnie odbyły się kolejne konkursy :  konkurs rzutów do kosza; rodzinne rozgrywki w przeciąganiu liny; bieg z jajkiem; bieg w worku; jedzenie jabłka zawieszonego na sznurku; gra w zbijanego, a na koniec przygotowano ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek. We wszystkich konkurencjach dla zwycięskich drużyn przygotowano nagrody rzeczowe zakupione w ramach wskazanych powyżej projektów. W Pikniku uczestniczyło  ok. 50  dorosłych mieszkańców wsi oraz dzieci. W niniejszym pikniku uczestniczyli  również Policjanci  i Strażacy, którzy opowiedzieli o swojej pracy oraz  umożliwili dla chętnych przejażdżki  służbowymi  samochodami. Kolejka była bardzo długa..............

                                                                                Koordynator projektu - Joanna Hubert

                                                                                        

Spotkanie inauguracyjne w ramach projektu ,,STOP Przemocy"

          W dniu 19 lipca 2013 r. o godz, 10.00 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie odbyło się spotkanie inauguracyjne partnerów w celu podpisania partnerstwa na rzecz budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zawarcie porozumienia o współpracy - zawiązanie lokalnej koalicji wszystkich instytucji, których zadaniem jest m.in. pomoc ofiarom przemocy domowej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele siedmiu instytucji, które zajmują się m.in. problematyką przemocy domowej.

         Do partnerstwa na rzecz współpracy przy realizacji projektu ,,STOP Przemocy" przystąpiło łącznie trzynaście instytucji i organizacji z terenu gminy Borne Sulinowo.

 

Realizacja projektu ,,STOP Przemocy"

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. będzie realizował projekt „ STOP Przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” , priorytet I: podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Projekt jest dofinansowywany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

 1. Spotkanie inauguracyjne partnerów w celu podpisania partnerstwa na rzecz budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zawarcie porozumienia o współpracy – zawiązanie lokalnej koalicji wszystkich instytucji, których zadaniem jest m.in. pomoc ofiarom przemocy domowej.    W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele różnych instytucji, które zajmują się problematyką przemocy domowej.
 2. Ukazanie się artykułów prasowych na temat realizacji projektu.
 3. Zaprojektowanie i zakup ulotek, plakatów o tematyce przemocy oraz instytucjach w Gminie Borne Sulinowo świadczących pomoc ofiarom przemocy domowej, a także sprawcom.
 4. Uruchomienie zakładki na stronie http://www.mgops.bornesulinowo.pl/
 5. Przeprowadzenie badań ankietowych wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Borne Sulinowo (500 os), dane z przeprowadzonych badań będą wykorzystane do Gminnego Raportu w zakresie „grupy ryzyka”.
 6. Opracowanie i kolportaż GMINNEGO RAPORTU
 7. Opracowanie i kolportaż PORADNIKA DOBREGO RODZICA (500 sztuk)
 8. Organizacja szkoleń dla 20 rodziców w zakresie zapobiegania powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich, nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (plany bezpieczeństwa) -4 spotkania po 4 godziny lekcyjne
 9. Organizacja 2 festynów rodzinnych: wspólne zawody sportowe dzieci i rodziców, wspólne grillowanie, kolportaż ulotek i broszur a także raportu, wspólne zabawy i gry.
 10. Organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu (przedstawienie rezultatów realizacji projektu, kolportaż ulotek i broszur a także raportu – 2 godziny)
 11. Ukazanie się artykułu prasowego na temat zakończenia realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów pracy zespołu projektowego.

 Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy Borne Sulinowo.

Przydatne linki

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Spłecznej w Bornem Sulinowie
Wszelkie prawa zastrzeżone